Geschil op de werkvloer

Van Oorschot Mediation heeft ruime ervaring met conflicten in dreigend ontslag (werkgever - werknemer), verstoorde gezagsrelatie (team - manager, directie - bestuur, bestuur - medezeggenschapsorgaan) of niet-functionerende samenwerking (collega’s onderling).

Arbeidsmediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin beide partijen samen tot de kern van het geschil proberen door te dringen en waarbij u gezamenlijk naar oplossingen zoekt. Omdat u zelf actief mee moet en mag denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

Van Oorschot Mediation velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Kenmerkend hiervoor is dat de partijen vrijwillig meewerken en verantwoordelijkheid nemen voor het samenwerken aan de oplossing.

De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

 • Snelheid. Een mediationtraject bestaat meestal uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure.
 • Kosten. De kosten voor mediation zijn in het algemeen een stuk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.
 • Inspraak. Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter een beslissing op.
 • Prettige verstandhoudingen. Mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.
 • Vertrouwelijkheid, door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.
 • Vrijwilligheid, als u of uw werkgever op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

Kenmerken van Van Oorschot Mediation:

 • Werkt in volstrekte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, ongeacht wie de rekening betaalt.
 • Velt geen inhoudelijk oordeel over het conflict, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een gedragen oplossing.
 • Heeft kennis op juridisch (arbeidsrechtelijk), financieel/fiscaal en psychologisch gebied.
 • Bemiddelt niet alleen in conflicten tussen werkgever en werknemer(s), maar ook tussen directie en bestuur, bestuur en medezeggenschapsorgaan of tussen collega’s onderling.
 • Ziet er op toe dat er geen misbruik kan worden gemaakt van machtsongelijkheid.
 • Zal een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang brengen door de (ernstigste) verstoringen in de communicatie te (laten) herstellen.
 • Zal bereikte oplossingen vast leggen in een vaststellingsovereenkomst.
 • Van Oorschot Mediation is MfN geregistreerd en heeft meer dan 10 jaar ervaring met gespreksvoering in gecompliceerde situaties.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft grote gevolgen voor arbeidsrelaties. Van proeftijd tot ontslag en transitievergoeding. Flexibel wordt minder flexibel, vast minder vast. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld voor werknemers in vaste dienst (cumulatiegrond toegestaan, een combinatie van verschillende ontslaggronden). De kantonrechter kan dan naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen. Deze extra vergoeding is maximaal 50% van de transitievergoeding. De werknemer krijgt recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat hij in dienst is, dus ook indien er sprake is van ontslag tijdens de proeftijd. Er komt een verruiming van de mogelijkheid tot verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: maximaal 3 contracten in 3 jaar. Daarentegen krijgen oproepkrachten meer rechten en wordt flexwerk duurder.

Deze wijzigingen kunnen zorgen voor conflicten op de werkvloer dan wel bij beëindiging van het dienstverband. Met mijn ervaring als mediator kan ik u adviseren hoe deze conflicten te voorkomen dan wel als conflictbemiddelaar tot een goede oplossing voor zowel werkgever als werknemer te komen.

Meer weten over arbeidsmediation?

Neem dan contact met me op voor een kosteloos oriëntatiegesprek!